جستجوی
نشانی

نتایج جستجو آزمایشگاه

۲۱ نتیجه یافت شد.

آزمایشگاه ساحل

۷۷۲۹۶۴۶۲
تهرانپارس غربی تهرانپارس پایین تر از فلکه سوم خیابان رحمانی

آزمایشگاه دکتر ویشکایی

۷۷۷۳۳۷۸۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس بزرگراه رسالت بین خ تیرانداز و خ گلشنی

آزمایشگاه سبز آزما

۷۷۷۰۷۰۱۵
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

آزمایشگاه اردیبهشت

۷۷۷۱۵۲۰۷
تهرانپارس تهرانپارس خ رشید مابین رسالت تا خ گلبرگ

آزمایشگاه دکتر نظری

۷۷۸۶۷۳۳۳
تهرانپارس تهرانپارس بین فلکه اول و سه راه تهرانپارس

آزمایشگاه پاتوبیولوژی تات

۷۷۷۴۲۸۹۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سروین

۷۷۸۶۹۹۱۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

آزمایشگاه تشخیص طبی سینا شرق

۷۷۷۲۰۶۹۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

آزمایشگاه دکتر تقوی

۷۷۸۷۵۹۹۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

آزمایشگاه رها

۷۷۸۷۴۹۶۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت