جستجوی
نشانی

نتایج جستجو دبیرستان متوسطه دوم

۱۵ نتیجه یافت شد.

دبیرستان پسرانه ثقلین

۷۷۸۶۵۵۵۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۸۸ غربی پاساژ سالاریه

دبیرستان دخترانه سرای علم

۷۷۸۶۱۷۸۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس خ طاری بین خ خوشوقت تا خ سجده ای

دبیرستان پسرانه سلام مبین

۷۶۷۰۲۳۶۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی حدفاصل۱۹۶ غربی تا ارومی بین طاهری و خوشوقت

دبیرستان دخترانه آلاء

۷۷۸۶۳۲۹۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خیابان عبدی بین باقری تا خ زرین

دبیرستان دخترانه شهید صادقی

۷۷۷۰۴۰۵۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۷۴/۱ وخ مقدس مابین خ سجده ای تا خ شاهد

دبیرستان دخترانه نقش نو

۷۷۰۶۱۶۲۲
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا خ خدابنده بین خوشوقت و خ مظفری

دبیرستان پسرانه نور

۷۷۰۶۲۰۶۸
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا خ خدابنده بین خوشوقت و خ مظفری

دبیرستان دخترانه تربیت

۷۷۸۶۸۷۸۶
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ غربی تا ارومی بین باقری و خ طاهری

دبیرستان دخترانه فرهنگ نوین

۷۷۷۱۹۴۷۱
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ تا خ خدابنده بین مظفری و شاهد

مجتمع آموزشی و پرورشی دخترانه ندای آزادی

۷۷۳۷۹۷۶۹
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی بین باقری واخوت خ فراهانی